ENDÜSTRİYEL HAMMADDE ve METALİK MADEN ARAŞTIRMALARI

Endüstriyel hammadde tanımı kum ve çakıl, kireçtaşı, killer, zeolit, talk, vermikulit, sepiolit, diyatomit, grafit ve silikadan manyezit, perlit, feldispat, mika, wollastonit, barit, florit, doğal taşlar
ve gübreye kadar her çeşit mineral ve kayaçları kapsar. Endüstriyel hammaddelerdeki bu çeşitlilik bize çok farklı tiplerde endüstriyel hammadde yataklarının varlığını da beraberinde getirir. 

Endüstriyel hammaddeler, tarım, gıda, elektronik, dökümcülük, çimento, seramik, deterjan, kağıt, plastik, boya, ilaç ve kozmetik sanayileri gibi üretim alanlarında temel girdileri oluştururlar.
Son yıllarda, dünya endüstriyel hammadde sektörü hızlı bir büyüme göstermiş, endüstriyel hammadeler üretim miktarı ve yaratılan değer açısından metalleri geride bırakmıştır. Gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkelerin taleplerindeki süregelen artışlar nedeniyle endüstriyel hammaddelere olan ihtiyacın gelecekte de artarak devam edeceği beklenmektedir.

 Türkiye karmaşık jeolojik yapısı nedeniyle farklı tiplerde, önemli endüstriyel hammadde yataklarına sahiptir. Çok farklı ve değişik yaşlardaki kayaç grupları değişik endüstriyel hammadde yataklarını içerebilirler.Endüstriyel hammadde çeşitliliğinin yanısıra büyük rezervli endüstriyel hammadde yataklarının varlığı ve bu yataklardaki üretimleri sayesinde Türkiye, dünya endüstriyel hammadde sektöründe önemli bir üretici ve ihracatçı ülke konumuna gelmiştir.

Diğer taraftan istatistikler, dünya ticareti içerisinde endüstriyel hammaddelerin payının ne denli önemli boyutlara ulaştığını açıkça ortaya koymaktadır. Dünya madencilik sektöründe,
üretim miktarı olarak kırma ve kesme taşlar ile kum ve çakıl, petrol ve antrasitten daha önde bulunmakta, bunları çimento hammaddeleri, kömür demir cevheri, killer,
tuz, kalker, boksit, jips, fosfat, potasyum klorür, kaolin, manyezit ve diğerleri izlemektedir. Ticari değer açısından da, petrol ve antrasit, kırma ve kesme taşlar, kum ve çakıl, çimento  hammaddeleri, killer, boksit, doğal gaz; demir cevheri, bakır, kireçtaşı, fosfat, uranyum, kükürt ve diğerleri şeklinde bir sıralama gözlenmektedir. Şu halde, günlük yaşamda çok değerli  olarak kabul ettiğimiz altın, gümüş ve bir çok metalik maden, gerek üretim, gerekse ticari değer olarak dünya sıralamasında birçok endüstriyel hammaddeden daha sonra yer almaktadır.
 

ENERJİMAK Mühendislik Danışmanlık olarak Endüstriyel hammaddelerin ve Metalik madenlerin jeolojisi, aranması ve uygulama alanları ile ilgili her türlü projeyi sağlamakta ve operasyonel destek sağlamaktayız.